Инструментариумът на съвременния търговец е изключително богат: от чисто търговски иснтрументи като намаление на цена, отстъпки, условия за обем, плафони, форми на консигнация, мостри; през логистични - срок или начин на доставка или през маркетингови инструменти - промоции , акции, участия в дегустации и много, много други, до строго финансови инструменти като - срок на плащане, разсрочени вноски, и т.н. Арсеналът е наистина голям. И за всеки отделен случай се използва най-подходящия микс от тях. Точно товаще разгледаме в този Unit