РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСОФЕСИОНАЛНИ КОМПТЕНЕЦИИ предлага обучения, практикуми, тестове, казуси и работни работилници за 10 конкретни професии свързани с продабите и търговския процес. Обучителните методики и модули са изцяло базирани на практическия опит както на треньорите от Реекзе, така и на опита на много колеги от различни сектори на икономиката на България.